Controleer uw bestelling
Vul uw bestelnummer en achternaam in het geval van de particulier of BTW in het geval van het bedrijf.

Controleer status

Controleer uw bestelstatus

Algemene Voorwaarden

   

1. Toepasselijkheid

1.1 Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) Zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Oponeo.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding, plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Facturen voor de aankoop worden via e-mail naar het e-mailadres van de klant verzonden dat bij de geplaatste bestelling vermeld staat.

 

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met de webwinkel Oponeo.nl is een overeenkomst op afstand. Deze overeenkomst wordt gesloten op het moment waarop de klant de bestelde goederen ontvangt.

2.2 Oponeo.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Mocht Oponeo.nl uw bestelling niet accepteren, deelt Oponeo.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 De koper heeft het recht om de overeenkomst met de verkoper zonder opgave van redenen te ontbinden door de schriftelijke verklaring Contactformulier binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van het product door de consument. Als de 14 dagen in het weekend of op een feestdag voorbij, dan wordt deze bedenktijd tot het einde van de eerst volgende werkdag verlengt. De consument moet binnen deze bedenktijd de verklaring vóór de vervaldatum versturen. De koper kan het gebruik van het modelformulier Ontbinding van de overeenkomst maken die op de website van onze webwinkel staat.

2.4 Oponeo.nl is degene die verantwoordelijk voor de goederenontavangst is. Om deze goederenontvangst te organiseren, kunt u contact met onze Klantenservice opnemen via Contactformulier op onze website of per e-mail [[jsEmailPlace]]. De koper heeft een mogelijkheid (als alternatief) om zelf de goederen te verzenden. Voor dit doel moet de consument contact met Klantenservice opnemen.


2.5 Als de consument wil het gebruik van het recht op de bedenktijd maakt, dan zijn de kosten voor het terugsturen van de goederen (15 EURO per stuk) voor de consument. De geretourneerde goederen worden alleen aanvaard indien de betreffende goederen niet beschadigd zijn en geen sporen van gebruik bevatten.

2.6 In geval van annulering van de aankoop, zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden.

2.7 De Verkoper stemt ermee in om de goederen afleveren die conform aan de bestelling zijn en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Indien de klant het onjuiste aantal van goederen heeft ontvangen, is hij verplicht om contact met Klantenservice direct op te nemen. Indien de goederen niet conform met de bestelling zijn, neem a.u.b. contact met Klantenservice op: Contactformulier.

Annulatie van bestelling

De geplaatste bestelling op onze web pagina kan geannulleerd worden als deze nog niet in behandeling genomen is waarover de klant altijd op de hoogte word gebracht per e-mail.
 
Als de klant wenst nog de bestelling annulleren, kan hij gerust een e-mail naar ons op onze e-mailadres, info@oponeo.nl  sturen.  Hij kan altijd ons telefonisch bereiken onder nummer: 020 790 2079 (Lokaal tarief).
 
Als de bestelling nog niet in behandeling genomen is, kan deze nog geannuleerd worden op de aanvraag van onze klant, waarover hij wel per e-mail geinformeerd wordt  en krijgt een bevestiging ervan. Het is enorm belangerijk om het juiste e-mailadress aan te geven bij het plaatsen van de bestelling.

 

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en verzendkosten.

3.2 Alle prijzen zijn gebaseert op aflevering binnen Nederland. Voorlopig levert Oponeo.nl niet aan huis op de Waddeneilanden (Schiemonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel)

3.2 Alle aanbiedingen op Oponeo.nl zijn vrijblijvend. Oponeo houdt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

4. Garantie

Op de artikelen verkocht door oponeo.nl is een fabrieksgarantie van 2 jaar van toepassing.

Algemene garantievoorwaarden:

1. Oponeo.nl verleent een garantie op de verkochte waar van twee jaar na de datum van de verkoop van de waar.

2. De garantie omvat aansprakelijkheid voor defecten van de waar.

3. Goederen die door Oponeo.nl worden verkocht vallen onder de vrijwaring van Oponeo.nl of garantie van de producent.

4. De garantie wordt verleend op het gebied van kwaliteit in overeenstemming met de eisen van de kwaliteitsnormen en eventuele verborgen defecten die het gevolg zijn van productiefouten waarvoor de producent van het materiaal aansprakelijk is.

5. Beschadigingen die zijn ontstaan door externe oorzaken zoals mechanische beschadiging, weersomstandigheden, incorrecte montage, gebruik in strijd met het beoogde doel of invloed van andere afwijkende verschijnselen vallen niet onder de garantie.

6. De klant is verplicht om de gereclameerde waar op een aparte plaats te bewaren in omstandigheden die niet leiden tot vernieling, vervorming of andere ongewenste gevolgen, vooral die de controle van de vorderingen van de koper door de verkoper onmogelijk maken.

Klachtenprocedure:

1. Elke klacht over defecten van een product kan schriftelijk ingediend worden (per e-mail [info@oponeo.nl], per brief of telefonisch [020 790 2079]).

2. De melding van een klacht over de kwaliteit dient de volgende documenten te bevatten:

 
  • een klachtenformulier, volledig ingevuld, met een precieze beschrijving van de waar
  • kopie van bewijs van aankoop

3. In overeenstemming met het reglement vangt de verkoper de klachtenprocedure aan na ontvangst van een correct ingediend en ondertekend klachtenformulier. Het klachtenformulier dient naar het adres info@oponeo.nl te worden gestuurd.

4. Na ontvangst van het formulier zorgt de verkoper ervoor dat de defecte waar opgehaald wordt en deze voor expertise wordt doorgestuurd. De reclamatietermijn duurt 60 dagen van het moment van de retour van goederen.

5. Op het moment van het afhalen van de waar dient het transportbedrijf de koper een ontvangstbevestiging te geven en een bevestiging van de waarde van de waar. Dit document is het bewijs dat de waar aan de koerier is overhandigd. Als de koper een dergelijk document niet ontvangt, wordt hij verzocht om dit bij de koerier te melden.

6. Wanneer de klacht positief wordt beoordeeld, retourneert Oponeo.nl de verkoper het aankoopbedrag. Indien de klacht alleen gedeeltelijk gegrond is, wordt dit deel van de aankoopprijs afgetrokken en teruggestort. Andere vorderingen van de koper die niet voortvloeien uit de klacht worden uitgesloten.

7. Wanneer de klacht wordt afgewezen, is de klant verplicht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het schrijven met het resultaat van de reclamatie de kosten te betalen voor het afhalen van de defecte waar en de eventuele verwijdering ervan. Als de klant dit in het klachtenformulier niet anders aangeeft, wordt de defecte waar na 7 dagen na de beslissing verwijderd op kosten van de koper.

8. Gebrek aan betaling zal resulteren in een gerechtelijke procedure jegens de klant.

9. Wanneer geen gezamenlijk standpunt overeen wordt gekomen, heeft elk van de partijen het recht om opdracht te geven tot expertise aan een onafhankelijke instantie betreffende de defecte waar.

10. De klant wordt uiterlijk na 2 maanden via e-mail door de Klantenservice geïnformeerd over het resultaat van de klacht.

11. Er mag geen schadevergoeding verwacht worden van Oponeo.nl bij eventuele vertragingen bij reparatie of ruilen.

Principes voor het melden van klachten over de kwantiteit en kwaliteit van de levering:

1. Controleer altijd de integriteit van de verpakking, het gewicht en het aantal pakketten en of de verzending overeenkomt met de order.

2. Kwantitatieve tekorten in een levering of bij een beschadigd pakket dienen vastgesteld te worden bij het ontvangst nemen van de bezorging, in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het transportbedrag en onmiddelijk na de levering bij de verkoper gemeld te worden.

3. Wanneer de waar beschadigd is of defect, gelieve ontvangst te weigeren of een schadeprotocol op te maken in het bijzijn van de koerier, een kopie van het document te bewaren en de Klantenservice te informeren over de situatie om het probleem zo spoedig mogelijk af te handelen.

4. Een klacht over de kwantiteit die bij Oponeo.nl gemeld, dient te bevatten:

 
  • een schriftelijke verklaring van de klant dat hij de waar niet ontvangen heeft, met vermelding van de datum en nummer van de verzending,
  • een protocol dat opgemaakt is in het bijzijn van de koerier die de levering heeft gerealiseerd waarin de defecten worden vermeld bij ontvangst van een beschadigd pakket

5. Als de waar in ontvangst is genomen met beschadigingen die niet te zien waren, en de tekorten in de kwantiteit pas na het uitpakken van de levering waren vastgesteld, dient men zo snel mogelijk na ontvangst van de levering contact op te nemen met de Klantenservice.

6. Bij moeilijkheden bij de controle van de waar op het moment van levering of wanneer de koerier weigert een protocol op te maken, verzoeken we u om de persoonsgegevens van de koerier te noteren - voor- en achternaam en telefoonnummer. We verzoeken u om deze informatie direct door te geven aan de Klantenservice om passende maatregelen te nemen.

7. Wanneer de klacht niet schriftelijk binnen de termijn wordt ingediend, gaat men ervan uit dat de ontvanger de levering in z'n geheel heeft aanvaard.

Platform ODR

In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
Platform ODR ( Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken.
Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijv via Internet platform ODR van de EU, te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We willen ook graag infmatie doorgeven dat Oponeo.nl behout zich het recht van de weigering om te profiteren van de oplossing van het geschil dankzij bemiddeling die door ODR-platform gemeld wordt.

We willen ook graag aan herinneren dat de consument het recht heeft om eventuele
vorderingen van de gekochte goederen in de winkel Oponeo.nl per e-mail te sturen naar: info@oponeo.nl.

 

5. Retourzendingen

5.1 U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst alle ongebruikte en onbeschadigde artikelen te retourneren. Verpakking van de artikelen mag niet verbroken zijn en de artikelen in ongeschonden staat terug worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.

5.2 Alle bezorgde artikelen bent u verplicht te controleren. Indien de artikelen niet aan de bestelling voldoen kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Contactformulier onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail. Oponeo.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. In het uitzonderlijke geval dat uw een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt oponeo.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Oponoe.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan oponeo.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

De kosten van het retouneren zijn 15 euro per band en zullen worden afgetrokken van de terugbetaling. Indien u het betaling hebt voldaan, zal Oponeo.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

• Stuur een e-mail naar Contactformulier zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer dat u via e-mail hebt ontvangen.

• Geef aan koerier de artikelen in orginele verpakking dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

5.5 De verkoper geeft de opdracht aan de koerierdienst om goederen af te halen bij de koper en hij informeert de klant over de procedure. Wanneer de goederen bij de koper opgehaald worden is de koerier verplicht om een afhaalbewijs van goederen met de waarde daarvan achter te laten. De koper is verplicht om zulke document van de koerier te eisen tijdens de afhaling. Dat is een bewijs voor koper dat hij de goederen heeft geretourneerd.   

 

6. Betalingen

6.1 U kunt de betaling op de volgende maneren voldoen:

a. via IDEAL betalings systeem

b. via bankoverschrijving

c. via PayPal

d. met creditcard Visa, Masters

e. met Klarna Factuur - vooruitbetaling

6.2 Als u kiest voor betaling per bankoverschrijving, zullen wij uw bestelling samenstellen en verzenden zodra wij uw betaling op de bankrekening van Oponeo.nl hebben ontvangen.

6.3 Gesprekskosten met Klantenservice zijn tegen lokale tarieven van een bepaald operator.

 

7. Levering

7.1 De gemiddelde levertijd van producten is van 2 tot 5 werkdagen. Alleen bij duidelijke vermelding hebben uitgekozen producten levertijd van 48uur.

7.2 Oponeo geeft levertijden aan die slechts indicatief zijn. Overschrijding van leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren.

7.3 De maximale levertijd waarbinnen het bedrijf de goederen zal hebben verzonden  uiterlijk 30 dagen is.

7.4 Als de bestelling op Oponeo.nl wordt  geplaatst, dan leveren wij standaard alleen af op het grondgebied van NEDERLAND (wij bezorgen niet naar  Waddeneilanden en België).

  8. Transportschade

8.1 Heeft u transportschade ontdekt, bent u verplicht dat aan de oponeo.nl direct door te geven, met vermelding van uw pakketnummer van het transportbedrijf.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over als het verschuldigd bedraag is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

10. Privacy

10.1 Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Vanaf juni 2012 zijn wij verplicht U als klant te informeren dat wij gebruik maken van cookies, dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatiete verzamelen over het gebruik van onze website. Tevens zijn het bestanden die Uw browser automatisch opslaat op Uw computer. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website cookies herkent alleen de computer en worden derhalve niet gebruikt om personen te herkennen.
Door het gebruik van cookies zijn wij in staat U nog beter van dienst te zijn en te anticiperen op de wensen van U als klant.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De klant wordt behandeld als degene die de band op de markt brengt. In gevallen waarin de band afkosmtig is van buiten Nederland wordt de klant beschouwd als de importeur.Laatste modificatie: 04.2017