Algemene voorwaarden

 

§ 1. Toepasselijkheid

1.   Verkoper, Gegevensbeheerder – Oponeo.pl S.A. met zetel in Bydgoszcz, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, ingeschreven in het Register van Ondernemers van het Nationaal Handelsregister door het Kantongerecht in Bydgoszcz, XIII Economische Afdeling, onder het nummer KRS 0000275601. Kapitaal: 13.936.000,00 PLN, NIP: 953-24-57-650, Regon: 093149847, telefoonnummer 020 790 2079  e-mailadres: info@oponeo.nl.

Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Oponeo.nl

2. Het accepteren van een aanbieding, plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Facturen voor de aankoop worden via e-mail naar het e-mailadres van de klant verzonden dat bij de geplaatste bestelling vermeld staat.

Naar boven
 

§ 2. Overeenkomst

1. Een overeenkomst met de webwinkel Oponeo.nl is een overeenkomst op afstand. Deze overeenkomst wordt gesloten op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst. Oponeo.nl blijft eigenaar van de producten totdat de klant de betaling heeft afgerond.

De producten op de website zijn nieuw. De foto’s op de website zijn alleen bedoeld als voorbeeld.

2. Oponeo.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Mocht Oponeo.nl uw bestelling niet accepteren, dan deelt Oponeo.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. De koper heeft het recht om de overeenkomst met de verkoper zonder opgave van redenen te ontbinden door de schriftelijke verklaring Contactformulier binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van het product door de koper. Als de vervaldag in een weekend of op een feestdag valt, wordt deze bedenktijd tot het einde van de eerstvolgende werkdag verlengd. De koper dient binnen deze bedenktijd de verklaring vóór de vervaldatum versturen. De koper kan gebruik maken van het modelformulier Ontbinding van de overeenkomst op de website van onze webwinkel.

4. Oponeo.nl is degene die verantwoordelijk is voor de artikelenontvangst. Om deze artikelenontvangst te organiseren kunt u contact met onze Klantenservice opnemen via het Contactformulier op onze website of per e-mail reclamatie@oponeo.nl. De koper heeft de mogelijkheid (als alternatief) om zelf de artikelen te verzenden. Voor dit doel moet de koper contact met de Klantenservice opnemen.


5. Als de koper gebruik maakt van zijn recht op bedenktijd dan zijn de kosten voor het terugsturen van de artikelen (15 EURO per stuk) voor zijn rekening. De geretourneerde artikelen worden alleen aanvaard indien de artikelen niet beschadigd zijn en geen sporen van gebruik hebben. 

6. In geval van annulering van de aankoop zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden.

7. De Verkoper levert de artikelen conform de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product of de artikelen. Indien de koper het onjuiste aantal artikelen heeft ontvangen, is hij verplicht om direct contact met de Klantenservice op te nemen. Ook indien de artikelen anderszins niet conform de bestelling zijn neemt de koper contact met de Klantenservice op: Contactformulier.

Naar boven

 

 

§ 3. Annuleren van de bestelling

Een bestelling in de webwinkel kan geannuleerd worden als deze nog niet in behandeling is genomen. De klant wordt hierover per e-mail op de hoogte gebracht. Het is belangrijk dat bij het plaatsen van de bestelling het juiste e-mailadres wordt vermeld. Als de klant een bestelling wil annuleren kan hij een e-mail sturen naar info@oponeo.nl of bellen naar 020 790 2079 (Lokaal tarief).

Naar boven
 

§ 4. Prijzen/Aanbiedingen

1. Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en verzendkosten.

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op aflevering binnen Nederland. Voorlopig levert Oponeo.nl niet aan huis op de Waddeneilanden (Schiemonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel)

3. Alle aanbiedingen op Oponeo.nl zijn vrijblijvend. Oponeo behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Naar boven
 

§ 5. Garantie

Op artikelen verkocht door Oponeo.nl is een fabrieksgarantie van 2 jaar van toepassing.

Algemene garantievoorwaarden:

1. Oponeo.nl verleent een garantie op de verkochte artikelen van twee jaar na datum van aankoop.

2. De garantie omvat aansprakelijkheid voor defecten van de artikelen.

3. De garantie wordt verleend op het gebied van kwaliteit in overeenstemming met de eisen van de kwaliteitsnormen en eventuele verborgen defecten die het gevolg zijn van productiefouten waarvoor de producent van het materiaal aansprakelijk is.

4. Beschadigingen die zijn ontstaan door externe oorzaken zoals mechanische beschadiging, weersomstandigheden, incorrecte montage, gebruik in strijd met het beoogde doel of invloed van andere afwijkende verschijnselen vallen niet onder de garantie.

5. De klant is verplicht om de gereclameerde waar op een aparte plaats te bewaren in omstandigheden die niet leiden tot vernieling, vervorming of andere ongewenste gevolgen, vooral die de controle van de vorderingen van de koper door de verkoper onmogelijk maken.

Klachtenprocedure:

1. Elke klacht over defecten van een product kan schriftelijk ingediend worden (per e-mail info@oponeo.nl of reclamatie@oponeo.nl, per brief of telefonisch [020 790 2079]).

2. De melding van een klacht over de kwaliteit dient de volgende documenten te bevatten:

 
  • een klachtenformulier, volledig ingevuld, met een precieze beschrijving van de waar
  • kopie van bewijs van aankoop

3. In overeenstemming met het reglement vangt de verkoper de klachtenprocedure aan na ontvangst van een correct ingediend en ondertekend klachtenformulier. Het klachtenformulier dient naar het adres info@oponeo.nl of reclamatie@oponeo.nl te worden gestuurd.

4. Na ontvangst van het formulier zorgt de verkoper ervoor dat het defecte artikel opgehaald wordt en voor expertise wordt doorgestuurd.

5. Op het moment van het afhalen van de waar dient het transportbedrijf de koper een ontvangstbevestiging te geven en een bevestiging van de waarde van de waar. Dit document is het bewijs dat de waar aan de koerier is overhandigd. Als de koper een dergelijk document niet ontvangt, wordt hij verzocht om dit bij de koerier te melden.

6. Wanneer de klacht positief wordt beoordeeld, retourneert Oponeo.nl de verkoper het aankoopbedrag. Indien de klacht alleen gedeeltelijk gegrond is, wordt dit deel van de aankoopprijs afgetrokken en teruggestort. Andere vorderingen van de koper die niet voortvloeien uit de klacht worden uitgesloten.

7. Wanneer de klacht wordt afgewezen, is de klant verplicht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het schrijven met het resultaat van de reclamatie de kosten te betalen voor het afhalen van de defecte waar en de eventuele verwijdering ervan. Als de klant dit in het klachtenformulier niet anders aangeeft, wordt de defecte waar na 7 dagen na de beslissing verwijderd op kosten van de koper.

8. Gebrek aan betaling zal resulteren in een gerechtelijke procedure jegens de klant.

9. Wanneer geen gezamenlijk standpunt overeen wordt gekomen, heeft elk van de partijen het recht om opdracht te geven tot expertise aan een onafhankelijke instantie betreffende de defecte waar.

10. Er mag geen schadevergoeding verwacht worden van Oponeo.nl bij eventuele vertragingen bij reparatie of ruilen.

Principes voor het melden van klachten over de kwantiteit en kwaliteit van de levering:

1. Controleer altijd de integriteit van de verpakking, het gewicht en het aantal pakketten en of de verzending overeenkomt met de order.

2. Kwantitatieve tekorten in een levering of bij een beschadigd pakket dienen vastgesteld te worden bij het ontvangst nemen van de bezorging, in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het transportbedrijf en onmiddelijk na de levering bij de verkoper gemeld te worden.

3. Wanneer de artikelen beschadigd of defect zijn, dient de ontvangst geweigerd te worden of een schadeformulier dient ingevuld te worden in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het transportbedrijf. Een kopie van het schadeformulier dient bewaard te worden. De klantenservice zal direct geinformeerd moeten worden over de situatie om het probleem zo spoedig mogelijk af te handelen.

4. Een klacht over de kwantiteit die bij Oponeo.nl gemeld wordt, dient te bevatten:

 
  • een schriftelijke verklaring van de klant dat hij de waar niet ontvangen heeft, met vermelding van de datum en nummer van de verzending,
  • een protocol dat opgemaakt is in het bijzijn van de koerier die de levering heeft gerealiseerd waarin de defecten worden vermeld bij ontvangst van een beschadigd pakket

5. Als de waar in ontvangst is genomen met beschadigingen die niet te zien waren, en de tekorten in de kwantiteit pas na het uitpakken van de levering waren vastgesteld, dient men zo snel mogelijk na ontvangst van de levering contact op te nemen met de Klantenservice.

6. Bij moeilijkheden bij de controle van de waar op het moment van levering of wanneer de koerier weigert een protocol op te maken, verzoeken we u om de persoonsgegevens van de koerier te noteren - voor- en achternaam en telefoonnummer. We verzoeken u om deze informatie direct door te geven aan de Klantenservice om passende maatregelen te nemen.

7. Wanneer de klacht niet schriftelijk binnen de termijn wordt ingediend, gaat men ervan uit dat de ontvanger de levering in z'n geheel heeft aanvaard.

Platform ODR

In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
Platform ODR ( Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken.
Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijvoorbeeld via Internet platform ODR van de EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We willen ook graag informatie doorgeven dat Oponeo.nl behout zich het recht van de weigering om te profiteren van de oplossing van het geschil dankzij bemiddeling die door ODR-platform gemeld wordt.

We willen ook graag aan herinneren dat de consument het recht heeft om eventuele
vorderingen van de gekochte goederen in de winkel Oponeo.nl per e-mail te sturen naar: info@oponeo.nl.

Naar boven
 

§ 6. Retourzendingen

1. Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na de ontvangst gereturneerd worden.
De geretourneerde producten worden alleen aanvaard indien de producten niet beschadigd zijn en geen sporen van gebruik hebben.

2. Alle bezorgde artikelen bent u verplicht te controleren. Indien de artikelen niet aan de bestelling voldoen kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Contactformulier of reclamatie@oponeo.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail. Oponeo.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. In het uitzonderlijke geval dat uw een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Oponeo.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Oponeo.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Oponeo.nl te retourneren. In dit geval bent u verplicht om de kosten van retourzending op uw rekening te nemen.

De kosten van het retourneren zijn 15 euro per band en zullen worden afgetrokken van de terugbetaling. Indien u het betaling hebt voldaan, zal Oponeo.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4. Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

• Stuur een e-mail naar Contactformulier of reclamatie@oponeo.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer dat u via e-mail hebt ontvangen.

• Pak de artikelen in en geef deze aan koerier. 

5. De verkoper geeft de opdracht aan de koerierdienst om goederen af te halen bij de consument en hij informeert de klant over de procedure. Wanneer de goederen bij de consument opgehaald worden is de koerier verplicht om een afhaalbewijs van goederen met de waarde daarvan achter te laten. De consument is verplicht om zulke document van de koerier te eisen tijdens de afhaling. Dat is een bewijs voor consument dat hij de goederen heeft geretourneerd.   

Naar boven
 

§ 7. Betalingen

1. U kunt de betaling op de volgende manieren voldoen:

a. via het IDEAL betalingssysteem

b. via bankoverschrijving

c. via PayPal

d. met creditcard Visa, MasterCard, Maestro

2. Als u kiest voor betaling via bankoverschrijving, zullen wij uw bestelling samenstellen en verzenden zodra wij uw betaling op de bankrekening van Oponeo.nl hebben ontvangen.

3. Gesprekskosten met de Klantenservice zijn tegen lokaal tarief.

Naar boven
 

§ 8. Levering

1. De gemiddelde levertijd van producten is 2 tot 5 werkdagen. Alleen indien duidelijk vermeld hebben bepaalde artikelen een levertijd van 48uur.

2. De door Oponeo.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. 

3. De maximale levertijd waarbinnen het bedrijf de artikelen zal hebben verzonden is uiterlijk 30 dagen.

4. Als de bestelling op Oponeo.nl wordt geplaatst, leveren wij standaard alleen af binnen het grondgebied van Nederland (wij bezorgen niet op de Waddeneilanden en in België).

Naar boven
 

§ 9. Montagepunten

1. Onze partner montagepunten die vind u op Oponeo.nl website vormen geen eigendom van Oponeo.nl. Het zijn de aanbevolen montagepunten door Oponeo.nl.

2. Wij doen ons best en updaten regelmatig de details van onze aanbevolen montageservices. Als de service niet te bereiken is of niet voldoet aan de verwachtingen, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice.
Wij informeren ook dat na de plaatsen van een bestelling met de levering naar een gepaste montagepunt krijgt de klant een bevestiging via e-mail met alle contactgegevens van het gekozen montageservice. 

Naar boven

 

 

§ 10. Transportschade

Heeft u transportschade ontdekt, bent u verplicht dat aan de Oponeo.nl direct door te geven, met vermelding van uw pakketnummer van het transportbedrijf.

Naar boven
 

§ 11. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over als het verschuldigd bedrag is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Naar boven
 

§ 12. Privacy

1. Het verstrekken van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk voor het plaatsen en afhandelen van een Bestelling.

2. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Gegevensbeheerder vooral met het oog op de verwerking en afhandeling van de Bestelling (op grond van art. 6 par. 1 let. b van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd „AVG”, „Algemene Verordening Gegevensbescherming”). De verwerking van gegevens voor gelijk welk ander doeleinde is alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de Koper.

3. De Koper heeft het recht om toegang te vragen tot diens persoonsgegevens, deze te verbeteren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking ervan alsook het recht om de gegevens over te dragen. De Koper heeft ook het recht klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Kantoor voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

4. De gegevens van de Koper worden verwerkt voor de periode die betrekking heeft op de verwerking en afhandeling van de Bestelling, alsook totdat de claims zijn verlopen.

5. De ontvangers van de gegevens van de Koper kunnen entiteiten zijn die in opdracht van de Verkoper de bestelling verwerken en zich bezighouden met de afhandeling ervan: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, assemblagepunten, leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus, bedrijven die marketingdiensten leveren, leveranciers van magazijndiensten, leveranciers van telecommunicatiediensten, bedrijven die documenten recycleren, bevoegde overheidsinstanties, advocatenkantoren.

6. Gedetailleerde informatie op het vlak van persoonsgegevens en privacybescherming is opgenomen in het tabblad  „Privacybeleid” op de website van de Winkel.

Vanaf juni 2012 zijn wij verplicht U als klant te informeren dat wij gebruik maken van cookies, dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatiete verzamelen over het gebruik van onze website. Tevens zijn het bestanden die Uw browser automatisch opslaat op Uw computer. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website cookies herkent alleen de computer en worden derhalve niet gebruikt om personen te herkennen.
Door het gebruik van cookies zijn wij in staat U nog beter van dienst te zijn en te anticiperen op de wensen van U als klant.

Naar boven
 

§ 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De klant wordt behandeld als degene die de band op de markt brengt. In gevallen waarin de band afkosmtig is van buiten Nederland wordt de klant beschouwd als de importeur.

Naar boven

Laatste modificatie: 02.2024